Privacyverklaring

In het kader van onze doelstelling verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Rotary ’s-Hertogenbosch West
Oude Vischmarkt 9
5301 CZ
Zaltbommel
rotarydenboschwest@gmail.com

Rotary ‘s-Hertogenbosch West verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens (in het kader van het behalen van onze doelstelling) via derden verkrijgen.

Persoonsgegevens
Rotary ‘s-Hertogenbosch West verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:
– NAW-gegevens;
– contactgegevens zoals e-mail adressen en telefoonnummers;
– inhoud van communicatie.

Doeleinden
Rotary ‘s-Hertogenbosch West verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
– het onderhouden van contact;
– een goede en efficiënte dienstverlening;
– het verrichten van administratieve handelingen;
– verbetering van onze dienstverlening;
– facturering;
– het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
– marketing;
– nakoming van wettelijke verplichtingen;
– het voeren van geschillen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting van een overeenkomst.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat Rotary ‘s-Hertogenbosch West hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
– het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
– de bescherming van haar financiële belangen;
– de verbetering van haar diensten.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming dan zal dit afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Rotary ‘s-Hertogenbosch West persoonsgegevens uitwisselen. Rotary ‘s-Hertogenbosch West kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals adviseurs, de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Rotary ‘s-Hertogenbosch West aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Rotary ‘s-Hertogenbosch West zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld Dropbox, Google Analytics, LinkedIn, Facebook, etc. in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield”-gecertificeerd zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Rotary ‘s-Hertogenbosch West zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekend dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat Rotary ‘s-Hertogenbosch West zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij iw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies van of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft Rotary ‘s-Hertogenbosch West passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om bij Rotary ‘s-Hertogenbosch West een verzoek in te dienen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verziek ontvangt u binnen één maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

U kunt ook Rotary ‘s-Hertogenbosch West verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over de privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen aan:

Rotary ‘s-Hertogenbosch West
Oude Vischmarkt 9
5301 CZ
Zaltbommel
rotarydenboschwest@gmail.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Rotary ‘s-Hertogenbosch West laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 februari 2020. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

© 2020 Rotary ‘s-Hertogenbosch West