Rotary introductie

Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.

DOELSTELLING

Het doel van Rotary is de voortrekkers in hun beroep of bedrijf samen te brengen om met elkaar in een prettige, open sfeer humanitaire diensten te verlenen. Centraal staat daarnaast het aanmoedigen en bevorderen van:

  • het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid
  • de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep
  • de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere Rotarian
  • internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam in bedrijf en beroep

GESCHIEDENIS

Op 23 februari 1905 kwamen Paul Harris, een jonge advocaat, en drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago. Hij maakte zich zorgen over de onverschilligheid in de samenleving en zocht betrokkenheid via deze bijeenkomsten. Het doel van deze eerste Rotaryclub: vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. De nieuwe club verwierf snel bekendheid en spoedig traden ook andere zakenlieden toe. De naam Rotary werd gekozen tijdens een van de eerste vergaderingen; de leden kwamen om de beurt (‘roterend’) samen op elkaars werkplaats

VAN AMERIKA NAAR ZUID-AFRIKA

Het ging snel met Rotary. Niet alleen in Amerika, waar de ene na de andere Rotaryclub werd opgericht, maar ook daarbuiten met Canada als het eerste buitenland dat een Rotaryclub oprichtte.

Na tien jaar was Rotary zo groot geworden (200 clubs en meer dan 20.000 leden) dat een verdeling in districten zich opdrong. Tijdens het tweede Rotarydecennium ontstonden bijna overal ter wereld Rotaryclubs: in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Indië, Cuba, Europa, de Filipijnen, Australië, Nieuw-Zeeland en in Zuid-Afrika.

De naam ‘Rotary International werd in 1922 aangenomen.

Wereldwijd verlenen meer dan 1,4 miljoen Rotarians (in 46.000+ clubs) service via de vijf pijlers waarop de organisatie rust: de zogenoemde Service Avenues:

CLUB SERVICE
Onder Club Service vallen alle werkzaamheden die het – in de ruimste zin van het woord – goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Zoals een goede onderlinge verstandhouding, regelmatig clubbezoek, een inspirerend programma en persoonlijke inzet.

VOCATIONAL SERVICE
Uitgangspunt is de vraag: hoe kan ik de missie en doelstelling van Rotary vanuit mijn beroep of andere werkzaamheden bevorderen?

COMMUNITY SERVICE
Het dienen van de lokale gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties.

INTERNATIONAL SERVICE
Door humanitaire dienstverlening over de grens, wordt gestreefd naar een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen.

YOUTH SERVICE
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Youth Service ondersteunt jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling met activiteiten voor leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid bij projecten voor de lokale en internationale gemeenschap en uitwisselingsprogramma’s die wereldvrede en cultureel begrip bevorderen.

Onze Rotaryclub ‘s-Hertogenbosch West is een hechte en actieve club vrienden die samen de schouders zetten onder diverse projecten. Kijk bijvoorbeeld eens naar onze:

  • activiteiten die ons als vrienden dichter bij elkaar brengt (fellowship)
  • projecten, waar we ons met veel energie aan committeren
  • fundraising-projecten, om diverse goede doelen financieel te kunnen ondersteunen

Elke donderdag ontmoeten we elkaar in Restaurant ’t Misverstand (de ene donderdag tussen 12:00 en 14:00 uur, de andere donderdag tussen 18:00 en 20:00 uur stipt) waarbij een bijzondere spreker gevraagd wordt of maatschappelijk relevante thema’s besproken worden, zie agenda.

Ben je geïnteresseerd in een lidmaatschap? Mail gerust voor een kennismakingsgesprek rotarydenboschwest@gmail.com.