Nieuw thema: polarisatie en verbinding

Het nieuwe thema van Rotaryclub ‘s-Hertogenbosch West is ‘Polarisatie en Verbinding’, een actueel thema. Dit werd bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse bestuursoverdracht en de viering van het 55 jarig jubileum op zondag 25 juni in Kasteel Henkenshage in Sint Oedenrode.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelde in 2022 door middel van haar Continue Onderzoek Burgerperspectief vast dat ongeveer driekwart van de Nederlanders zich zorgen maakt over een toenemende polarisatie in de samenleving. Men constateert verslechterde omgangsvormen en verharding in het politieke en publieke debat.

Voorzitter Emiel Felix licht, na zijn installatie, het nieuwe thema toe

Emiel Felix, voorzitter: “Wanneer we elkaar niet meer ‘verstaan’, kan dat leiden tot een verdere verdeeldheid, vooroordelen en gebrek aan begrip voor elkaars standpunten. Gelukkig zijn er ook mensen, die streven naar een inclusieve samenleving waarin verschillende perspectieven worden gehoord en gerespecteerd. Zij zetten zich in voor dialoog, begrip en het overbruggen van verschillen. Onze club gaat de komende jaren bijdragen aan het tegengaan van polarisatie. We zullen activiteiten ondernemen, waarbij we elkaar en anderen uitdagen om andere opvattingen te tolereren, actief naar elkaar te luisteren, empathie te tonen en open te staan voor nieuwe ideeën. Door de dialoog aan te gaan en te streven naar gemeenschappelijke grond, kunnen we helpen bruggen te bouwen en samen te werken aan een meer inclusieve en harmonieuze samenleving.”

In het tweede decennium van deze eeuw, de jaren tien, heeft Rotaryclub ‘s-Hertogenbosch West een veelheid aan projecten en activiteiten gerealiseerd. In 2018 is besloten om de aandacht en energie specifieker te gaan richten door middel van driejaarlijkse thema’s. Het eerste thema was ‘Kinderen en armoede’ (2018-2020). Het tweede thema betrof duurzaamheid, natuur & milieu onder de titel ‘Groen Doen’ (2021-2023). Voor de komende jaren is ‘Polarisatie en verbinding’ het nieuwe, derde en actuele thema geworden.

In een ‘high-trust society’ als de Nederlandse, met haar hoge organisatiegraad waarin veel mensen vrijwilligerswerk doen en aan goede doelen geven (80%), werkt die cultuur als smeerolie voor de samenleving.

Rotary Den Bosch West

Een hechte serviceclub in de regio Den Bosch. Interesse om lid te worden? Mail naar rotarydbwest@gmail.com.